St Luke's United Methodist Church

Address: 
3011 W Kansas, Midland, TX 79701